divendres, 1 de juny de 2007

Nur impuls'

Fou un impuls,....................... Estis nur impuls'
un invent de l'ànima.............. invento de l'animo
que desvetllà un son,............. vekis min el sonĝ'
la fi d'una incertesa,............... la fin' de l'necerteco
potser el crit d'un infant,....... eble krio de infan'
la fi d'un desert,...................... la fin' de dezert'
d'un miratge silent,................ de silenta miraĝ'
l'instant plaent,....................... plezur' de moment'
unes lletres en el blanc,......... literoj sur la blank'
un veu des del no-lloc,........... iu voĉ' el ne-lok'

Hi anaren les paraules........... Tien iris la vortoj
cercant un bell ressò,............. al serĉ' de bela eĥ'
una veu en la distància,......... voĉo en la distanco
un esperit en la dolçor,.......... spirito en la dolĉec'
un viatge en el no-temps,..... vojaĝo en la ne-temp'
la paraula en sa veu,.............. la vorto es ŝia voĉ'
la mirada en sons ulls,........... la rigardo en ŝia okul'
llavis propers en un cor intens,............ lipoj apud en intensa kor'
vent suau en nit plaent,......................... milda vento en plaĉa nokt'

Fou un impuls...o foren dos....................Nur impulso...aŭ eble du.